شروع مرحله نصب و ريل گذاري پروژه خودروبر شهركرد

شروع مرحله نصب و ريل گذاري پروژه خودروبر شهركرد

شروع مرحله نصب و ريل گذاري پروژه خودروبر شهركرد

پس از پايان مرحله ساخت و آماده سازي سازه و تجهيزات وابسته در شركت ايده آل پارك  با اعلام آمادگي كارفرماي محترم مرحله نصب و ريل گذاري و شروع عمليات نصب در پروژه خودروبر شهركرد شروع شد.

نظرات مسدود است.