اتمام مرحله نصب و آماده برای راه اندازی پروژه آسانسور خودرو شهرکرد

اتمام مرحله نصب و آماده برای راه اندازی پروژه آسانسور خودرو شهرکرد

اتمام مرحله نصب و آماده برای راه اندازی پروژه آسانسور خودرو شهرکرد

بار دیگر یکی از پروژه ای آسانسور خودروبر این شرکت با موفقیت نصب گردید.

با تلاش جدی و بی وقفه همکاران محترم و پرسنل متخصص شرکت ایده آل پارک مرحله نصب تجهیزات و سازه اصلی با موفقیت به پایان رسید.

همکنون ما منتظر فراهم نمودن شرایط راه اندازی توسط کارفرما هستیم.

نظرات مسدود است.