شرح پروژه

آسانسور خودرو بر: نام پروژه: آسانسور خودرو بر میانه ظرفیت: 2500 کیلوگرم نوع: CL-SH01 مکان: میانه - خیابان فرمانداری کارفرما: بخش خصوصی

نمایش بیش تر
مشخصات پروژه
نام پروژه میانه تاریخ 04 جمعه 2016 دسته بندی ها آسانسور خودرو برانجام شده نویسنده idealpark
مشاهده سایت