تجهیزات پارکینگ

 پارکینگ های امروزی بسیار بسیار فشرده و با استفاده حداکثری از فضا طراحی می شوند، در این پارکینگها راهروها بسیار باریک در نظر گرفته می شود و یا بهتر بگوییم طراحان معماری ترجیح می دهند که از همه فضا بطور بهینه استفاده کنند.

از طرف دیگر دستورالعملهای شهرداریها و دستورالعمل مرکز تحقیقات مسکن الزاماتی را برای تامین پارکینگ در نظر گرفته اند که کار را برای برج سازان و سازندگان ساختمان کمی سخت می کند و انتظار آنها از طراحان و معماران این است که به بهترین وجه مسئله پارکینگ آنها را حل کنند!

ما این وعده را به تمامی برج سازان و طراحان معماری می دهیم که در این وظیفه آنها را یاری خواهیم کرد. شما براحتی می توانید طراحی پارکینگ خود را به ما بسپارید.

گروه محصولات تجهیزات پارکینگ به شما کمک می کند که به اهداف خود در دستیابی به راه حلهای مفید برای پارکینگ برسید.